Ho kéo dài do nguyên nhân gì?

Ho là một biện pháp bảo vệ cơ thể, ho là phản ứng có lợi. Tuy nhiên tình trạng ho nhiều, ho kéo dài có...